BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________________

Số: 541 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2018

       

THÔNG BÁO

Về việc nộp đề tài tham gia xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ 

dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

 

Thực hiện theo công văn số 1879/BGDĐT - KHCNMT ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2018.

1. Mục đích của Giải thưởng:

Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của giảng viên trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đâò tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học.

2.  Đối tượng tham gia Giải thưởng:

-  Đối tượng tham gia Giải thưởng là công trình khoa học và công nghệ của giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở giáo dục đại học không quá 35 tuổi (tính tròn theo năm dương lịch) tại thời điểm nộp hồ sơ của năm xét tặng Giải thưởng.

3. Lĩnh vực khoa học công nghệ xét tặng Giải thưởng

a) Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Sinh học, Khoa học tự nhiên khác.

b) Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ: Kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật thông tin, kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật vật liệvà luyện kim, kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano, Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống, Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác.

c) Khoa học Y, Dược: Y học cơ sở, Y học lâm sang, Dược học, Công nghệ sinh học trong y học, Khoa học y, dược khác.

d) Khoa học Nông nghiệp: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú Y, Lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Khoa học nông nghiệp khác.

đ) Khoa học xã hội: Tâm lý học, kinh tế và kinh doanh, Khoa học giáo dục, Xã hội học, Pháp luật, khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội, Thông tin đại chúng và truyền thông, Khoa học xã hội khác.

e) Khao học Nhân văn: Lịch sử và khảo cổ học, Ngôn ngữ học và văn học, Triết học, Đạo đức học và tôn giáo, Nghệ thuật, Khoa học nhân văn khác.

3.  Yêu cầu đối với công trình tham gia xét tặng giải thưởng

Công trình tham gia xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Mỗi công trình do một hoặc nhiều giảng viên trẻ thực hiện nhưng phải có một người chịu trách nhiệm chính, tổng số người tham gia thực hiện không quá 9 (chín) và có ít nhất 50% số người tham gia là giảng viên trẻ.

b) Công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu theo quy định.

c) Công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm và chưa nhận bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng.

d) Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả, tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật khoa học và công nghệ năm 2013.

Hồ sơ tham gia xét giải: (01 bản chính và 10 bản sao) (các mẫu văn bản đính kèm)

a) Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng (mẫu 01 - phụ lục);

b) Báo cáo tóm tắt công trình tham gia xét tặng Giải thưởng (mẫu 02 - phụ lục);

c) Trang bìa của Báo cáo công trình tham gia xét tặng giải thưởng (mẫu 03- phụ lục);

d) Tài liệu liên quan đến việc công bố, văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10, 11 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

e) Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).

Để biết thêm chi tiết thầy/cô tham khảo Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”

Hồ sơ tham gia xét giải gửi về Ban Khoa học Công nghệ trước ngày 28/6/2018 để gửi đi tham dự Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018.

Chi tiết xin liên hệ: Đ/C Vũ Thị Xuân Bình - Ban KH&CN

Email: vtbinh@vnua.edu.vn;

ĐT: 04.62617757

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu KHCN, VPHV.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Văn Cường