Thông báo về việc viết đề xuất cho chương trinh KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 -2020

Kính gửi Quý Thầy/ Cô. 

Thực hiện thông báo của Ban chỉ đạo chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, ngày 30/08/2018 về việc kêu gọi viết đề xuất nhiệm khoa học công nghệ cho chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Ban KHCN kính đề nghị Quý Thầy/ Cô xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu đính kèm và gửi về Ban KHCN trước 15h, Thứ 3, Ngày 11/09/2018. 
Hồ sơ gồm: Phiếu đề xuất và các biểu tổng hợp (Chi tiết tham khảo tại công văn đính kèm)
Số lượng: 01 bản in và 01 bản điện tử.
Nơi nhận: Phòng 220 - Ban Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và pqlkh@vnua.edu.vn;

        Thông tin chi tiết kính mời truy cập đường link dưới đây:

 http://khcn.vnua.edu.vn/vi/news/thong-bao/thong-bao-ve-viec-viet-de-xuat-cho-chuong-trinh-kh-cn-phuc-vu-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2018-2020-486.html